Alemdaroğlu Geri Mi Dönüyor ?

Danıştay 8 dairesi Alemdaroğlu hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme 30 gün içinde Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’ten savunma istiyor.Alemdaroğlu savunma geldikten sonra tekrar dava açarak eski görevine geri dönmeyi umuyor.

İstanbul Üniversitesi`nde yargı kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle YÖK tarafından oy çokluğuyla görevden alınan İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu görevine dönmek için hukuksal mücadele başlattı.
Görevden alındığı zaman ‘Kimseye kırgın olmadığını’ söyleyen Alemdaroğlu hasta yatağından yargının 30 gün içersinde vereceği kararı beklediğini söyledi.

DAVA NASIL GELİŞTİ.

YÖK Genel Kurulu`ndan 3 Eylül 2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu`nun görevden alınması için Cumhurbaşkanlığı`na başvurma kararı çıkartmıştı. 22 Eylül 2004 günü ise Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer`in onaylamasıyla İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu görevinden alınmıştı. Kendisi ile telefonda görüştüğümüz Alemdaroğlu bize şunları söyledi. “YÖK beni gündem dışı, soruşturma açmadan, savunma almadan ve de hukuki eksikliği olan yasa maddesinden görevden aldı. Benim yargı kararlarını uygulamadığım veya geç uyguladığım şeklinde bazı iddialar vardır. Ben de sayın Cumhurbaşkanımıza yargı kararlarını uyguladığımı, bazı gecikmeler de varsa bunların benim dışında gerçekleştiğini, örneğin, anabilim dalı açılmasının veya kapatılması yetkisinin YÖK`e bağlı olması nedeniyle YÖK`ten geldiğini, sözleşmeli öğretim elemanının sözleşmesinin Maliye Bakanlığı tarafından gecikerek imzalandığını ve bunun gibi konuları kendisine çok açık bir şekilde, arz ettim. Cumhurbaşkanımızın da bunlara hak verdiğini, zaman zaman konuşma içerisinde saptadım. Benim için iddia edilen yargı kararlarının uygulanmaması veya başka bir konuda hiçbir suçumun olmadığı ortaya çıkınca, YÖK Başkanı`nın bir soruşturma açması mümkün değildir. Eğer disiplin soruşturması açsaydı, suçsuzluğum bir kez daha kanıtlanacaktı. Ceza soruşturması açsa, yine bir şey bulamayacaktı. Bir suçum bulunsaydı, disiplin soruşturmasına karşı idari mahkemeye gitme hakkım vardı. Ceza soruşturması zaten adli yargıda gerçekleşecekti. YÖK Başkanı bir hukuk profesörü olarak işleri yargıdan kaçırarak, yargıyı kendisine göre yorumlayarak yürüttü. Yargısız infaz yoluna gitti. Bana ne ile suçlandığım bildirilmeden, soruşturulma açılmadan, savunma hakkı verilmeden yargılandım.’

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM

Ben YÖK`ün 3 Eylül 2004`de verdiği karar neticesinde, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 2547 sayılı yasa doğrultusunda görevden alındım. O halde konu YÖK`ün bir kararı, Cumhurbaşkanımızın onayı. YÖK`ün kararına karşı hukuk yolunun açık olduğunu sanırım YÖK`teki hukuk profesörleri kabul ederler, onun da olamayacağına inanmazlar. Her ne kadar sürekli benim ne ile suçlandığıma dair, bilgi edinme yasası doğrultusunda yanıt istememe, inceleme raporunu, YÖK Genel Kurul kararını, tutanaklarını ve sayın Cumhurbaşkanına arz edilen kararları istememe rağmen, bugüne kadar elime hiçbir şey ulaşmadı. Bugün de yine başvuruda bulunduk. Hakkımdaki iddiaları istiyorum, onları elime geçireceğim ve ondan sonra gerekli hukuki yollara başvuracağım.

GERI DÖNÜŞÜ DÜŞÜNÜYOR.

Alemdaroglu 19 Temmuz 2005 tarihinde verilen bir kararla, açmış olduğu davada önemli bir aşama kazandığını belirtiyor..
Alemderoğlunun açtığı davalar sonucunda İstanbul 6. İdare Mahkemesinin kararları şu yönde oldu İdare mahkemesi Danıştayın kararını onaylıyor! Bu kararlara göre
İdare Mahkemesi, Alemdaroglu davasında Cumhurbaşkanının 30 gün içinde
yapacağı savunmadan sonra yürütmeyi durdurma kararı verilme ihtimali artıyor. Bu durumda, eğer Alemdaroğlu yürütmeyi durdurma kararı alırsa, İ.Ü rektörü Mesut Parlak’ın secimi ve rektörlüğü iptal olma riski bulunuyor..

İŞTE KARAR METNİ

———————————————-

T.C.
İSTANBUL 6.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2005/1680

KARAR

Prof.Dr. Kemal Alemdaroğlu vekili Av. Erdoğan Tuncer tarafından
davacının 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının Ek ı. maddesi uyarınca
rektörlük görevinden alınmasına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunun
03.09.2004 günlü kararı ile 22.9.2004 günlü 2004/51 sayılı
Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemiyle açılan davada
Mahkememizce verilen davanın incelenmeksizin reddine ilişkin
29.12.2004 günlü ve E:2004/2818; K:2004/2345 sayılı karar temyiz
edilmesi üzerine Danıştay 8. Dairesinin 26.4.2005 günlü E:2005/430,
K:2005/l981 sayılı kararıyla bozulmuş olup, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı`nca da karar düzeltme isteminde bulunulmadığı görülerek
E:2005/1680 esas sayısında kayda giren dava dosyasında bozma karırına
uyularak işin gereği görüşüldü;
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun I5. maddesinin 1/c
fikrası uyarınca davalı idare Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
yanında Cumhurbaşkanlığı`nın da has1m mevkiine alınmasıyla davanın
Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı husumetiyle
yürütü1mesine dilekçe ve eklerinin Cumhurbaşkanlığı`na
gönderilmesine, 12.7.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN
Sevtap ÖZBİLGİN
27751
ÜYE
Ertuğrul ARSLANOĞLU
32731 ÜYE
Sevda KÖSEDAĞI
38039
18.7.05/NK

T.C.
ISTANBUL 6.İDARE MAHKEMESI ESAS NO : 2005/1680

DAVACI VE YÜRÜTMENIN ,
DURDURULMASINI İSTEYEN: Prof. Dr. Kemal Yalçın Alemdaroğlu
VEKILI :Av. Erdoğan Tuncer
Orgeneral İzzet Aksular cad. Konaklar mah. 1. Blok K:6/23
Yeni Levent/İST

DAVALI 1- Cumhurbaşkanlığı-ANKARA
2- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ANKARA
Av. Naime Sümer .

.ISTEMIN ÖZETI Istanbul Üniversitesi Rektöü olan davacının
2547 sayılıYüksek Öğretim Yasasının ek 1. maddesi uyarınca
görevinden alınmasına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunun
03.09.2004 günlü 2004.9.63 sayılı kararı ile 22.9.2004 günlü 2004/51
sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması
istenilmektedir. Karar veren İstanbul 6. İdare Mahkemesince işin
gereği görüşüldü: 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 20.
maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren (30) gün süre verilmek suretiyle
Cumhurbaşkanlığı`ndan: Dava konusu işlemin dayanağını oluşturan tüm belge ve
bilgileri içeren işlem dosyası aslının veya onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin
istenilmesine, ve yürütmenin durdurulması isteminin bu ara kararına cevap ve
Cumhurbaşkanlığı`nm birinci savunması alındıktan veya cevap ve yasal savunma verme süreleri geçtikten sonra incelenmesine 12.7. 2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN
Sevtap ÖZBİLGİN
27751
ÜYE
Ertuğrul ARSLANOĞLU
32731 ÜYE
Sevda KÖSEDAĞI
38039

18.7.05/NK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir