Tiberya Projesi Nedir ?

Hani i fazla Komplo Teorilerine bakma derler ama ben kolay kolay hiçbirşeyin öylesine olduguna inanmam.Benim yaş gurubum iyi bilir TIBERIAN SUN DIYE bir strateji oyunu vardı yani TIBERYA GUNEŞİ şimdi merak ettim bende bu tiberya nedir diye bakın karşıma ne çıktı…

Yasef Nassi, İstanbul’a gelmeden önce, Avrupa’da Hıristiyan zulmü altında yaşamakta olan Yahudileri yerleştirmek maksadıyla Venedik’ten bir ada satın almak istemiştir.Ancak gerek ticari rekabetten, gerekse Yahudiler’e karşı düşmanlıklarından dolayı Yasef Nassi’nin bu talebi Venedik Senatosu’nca kabul edilmemiştir.Yasef Nassi, bu fikrini gerçekleştirmekten ümidini kesmemiş, İstanbul’a yerleştikten sonra da bu istikametteki çalışmalarına devam etmiştir.Nihayet bu isteğine ulaşmış ve Kanuni Sultan Süleyman’dan Tiberya’da bir Yahudi yerleşim bölgesi kurma izni almıştır.Süleyman,Yasef Nassi’ye minnettarlığının bir nişanesi olarak Filistin’de Tiberya şehrini çevresiyle birlikte zulme uğrayan milletine bir sığınak yeri olarak geliştirmesi için izin verdi.Yasef Nassi, bütün Yahudileri imtiyazını aldığı Tiberya’ya göçe çağırdı.İşte bu sebepten Yasef Nassi’nin Siyonizm’in öncüsü olduğu üzerinde durulur.

Reznik ve Ballin’in, Ha-Cohen’den naklettiklerin e göre Kanuni Sultan Süleyman, Tiberya ve çevresini Avrupa’dan gelecek olan Yahudileri yerleştirmek üzere vermiştir.

Yasef Nassi’, Tiberya’yı imar etmek üzere haham Yasef ben Ardut’u görevlendirmiştir.Ardut elinde padişahın” Bu adam ne istiyorsa onu yapın” yazılı bir ferman ve yanında korumaları ile birlikte Şam kadısına müracaat etmiştir.Şam kadısı, bu fermana istinaden , Tiberya’yı yeniden imar etmek için işçiler görevlendirmiştir.Ancak o bölgede yaşayan yaşlı bir şeyh; “Eski bir kitapta okuduğuma göre , Tiberya denilen şehir yeniden imar edilince dinimiz yok olacak, biz de günahkar olarak yok olacağız” diyerek imar işine karşı çıkmıştır.Bunun üzerine Nassi’nin adamı haham Ardut, durumu Şam Kadısına arz etmiştir.Kadı bu işe ön ayak olan Şeyh ile bir kaç elebaşıyı cezalandırmış ve şehrin yeniden imarına başlanmıştır.Beş yıl süren bir çalışmadan sonra Tiberya şehrinin imarı 1565’te tamamlanmıştır.

Tiberya şehrinin imarı tamamlandıktan sonra Yasef Nassi, Avrupa’da zulüm altında yaşayan Yahudiler’i buraya yerleşmeleri için davet etmiştir.Ayrıca O, Tiberya’ya yerleşecek dindaşlarının dokumacılık yapabilmeleri için Tiberya’ya yün ve ipek getirtmiştir.Yasef Nassi’nin yaptığı bu çağrı , Yahudiler arasında büyük heyecan meydan getirmiştir.İtalya’nın güneyinde yaşayan küçük bir Yahudi cemaati , bunu büyük bir sevinçle karşılamıştır.Bu olay, Yahudiler arasında Mesih’in gelişinin yakın olduğunun ve Yahudi krallığının yeniden kurulacağının alameti olarak yorumlanmıştır.

Yasef Nassi’nin Tiberya’da bir Yahudi yerleşim birimi kurma girişimi , çeşitli sebeplerden dolayı başarıya ulaşamamıştır.Reznik’in; “Pers İmparatoru Kirus’un Babil’i fethettiğinde ( M.Ö.538) Yahudiler’in vatanlarına dönmelerine izin verildiği gibi , Türk sultanı da bu örneği izleyerek Tiberya’yı Yahudiler’e bağışlayıp , onların Filistin üzerindeki haklarını vermiştir” sözleriyle tavsif ettiği gibi Tiberya Projesi gerçekleşememiştir.

Reznik’e göre, Tiberya şehrinin iklimi elverişli değildi. Bu bakımdan Avrupa’nın değişik yerlerinden Yahudi göçmenler , Tiberya’nın iklimine uyum sağlayamıyorlardı.Buna karşılık göçmenler, Tiberya’ya fazla uzak olmayan, Yahudiler’in yoğun olarak yaşadığı , Kabbalist faaliyetlerin yoğun olduğu ve iklimi elverişli olan Safed’i tercih ediyorlardı.Ayrıca yüzyıllar boyunca ezilip horlanmış olan bir halk , böyle bir teşebbüse ruhen hazır değildi.Onlar Tanrıdan bir mucize gelerek Tapınağın tekrar yapılacağını umuyorlar ve bu iş için gayret göstermiyorlardı.Avrupa Devletleri de bu projenin gerçekleşmesini engelliyordu.Cecil Rohth da Tiberya projesinin gerçekleşmemesine, yerli Arap ve Hırıstiyan entrikaları ile Nassi’nin İstanbul’daki düşmanlarının kıskançlığının sebep olduğunu ileri sürmektedir.

Yahudi tarihçi Mosche Sevilla-Sharon, Tiberya projesinin amaca ulaşamamasını, Yahudiler’in o dönemde henüz Filistin’e dönmeye hazır olmamalarına, ,idealist fikre sahip olmalarına rağmen uygulamada güçsüz olmalarına ve o günkü Türkiye Yahudileri’nin zamanın en rahat cemaati olmasına bağlamıştır.Sharon, Yasef Nassi’nin Tiberya’da bağımsız ya da yarı bağımsız bir Yahudi kolonisi kurmak ve bu koloniye Avrupa’da zor şartlar altında yaşayan Yahudiler’i yerleştirmek istemesini , Thedor Hertzl’in ortaya koyduğu Eylemci Siyonizm’e benzemiştir.Ona göre Yasef Nassi, Thedor Hertzl’den dört asır önce aynı şeyi düşünmüştür.

Yahudi kaynakların dayanarak yukarıda anlattığımız ve Tiberya Projesi olarak meşhur olan bu teşebbüs hakkında Osmanlı belgelerinde bilgi yoktur.Bu yüzden, böyle bir projenin olup olmadığı Osmanlı belgeleriyle teyit edilememektedir.Ancak yarı efsaneleşmiş bu bilgilerden anlaşıldığına göre , Kanuni Sultan Süleyman, ülkesinin başka yerlerine olduğu gibi Tiberya’ya da Yahudiler’in yerleşmelerine izin vermiştir.Fakat bu hadisenin Osmanlı Devleti için fazla önemi yoktur.Buna karşılık , Yahudileri için , canlarının ve mallarının emniyet içinde olacağı bir yer bulmak son derce önemlidir.Bu durumda , Yahudiler’in , Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde o dönemde bir Yahudi Krallığı kurmayı düşünmeleri ancak hayal olabilirdi.Nitekim daha sonra Sabatay Sevi’ye inanan Yahudiler’in düştükleri feci durum bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Isaırah Friedman, Tiberya şehri çevresindeki yedi köyle birlikte imtiyazını alan Yasef Nassi’nin bir Yahudi Devleti kuracağına dair yeterli delillerin olmadığından, buraya İspanya’dan gelecek Yahudileri yerleştirmek amacı taşıdığından bahseder.James Pankers’e göre Yasef Nassi burada “Ekonomik Bağımsızlık” elde etmek istiyordu.Tiberya’nın etrafını kale duvarları ile çevirmiş fakat yeterli sayıda Yahudi’yi buraya toplayamamıştı.Cecil Roth da, Sultan’ın Yasef Nassi’ye Tiberya ve çevresinde self dependent imtiyazı verdiğinden , buna karşılık Osmanlı Devleti’nin Yasef Nassi’den her yıl 1000 düka kira aldığından bahisle şunları yazar:”Yasef Nassi ailesinin Filistin severlik eğilimi en erken kesin bir meydan okuma idi.Sonra bu olayda Modern Siyonist hareketin büyük öncüleri arasında zikredilmeye değer işaretler vardı”. Refus Learsi ise Yasef Nassi’nin düpedüz “Yahudi Devleti” kurmak istediğinden bahseder:Tiberya için Yasef Nassi , Sultan tarafından muhtariyet idaresi verileceğini umuyor, burada büyük bir Yahudi yerleşim alanı planlıyordu.Yasef Nassi, gerçekten bütün hayatı müddetince Yahudi Devleti kurmak hayalini beslemişti.Bir çağrısında zulme uğrayan milletini eski anayurduna dönmeye davet ediyordu.Onların göçü için gemiler bile tedarik etmişti.Bu uğurda İsmail Hami Danişment şunları yazar:”Yasef Nassi ailesinde Siyonizm’e benzer temayüller de vardır.Bunlar Avrupa’da papalık makamının tazyiki engizisyon mezalimi altında tehlikeli günler geçirmekte olan Yahudiler’le Marranlar’ı toplayıp ayrı bir yurda yerleştirmek fikri takip etmişlerdir”.Yasef Nassi, Kudüs’e de özel bir önem vermiş, buraya da Yahudi göçlerini teşvike çalışmış, inşaat faaliyetlerinin geliştirilmesini teşvik etmiştir.

Yasef Nassi, Filistin’de bir Yahudi Devleti kurmak emeli taşıyordu.Osmanlı Devleti’nin Mısır, Mezopotamya, Batı Anadolu, Balkanlar gibi daha mümbit toprakları ve yerleşim alanları varken , pek de verimli ve cazip olmayan Filistin üzerinde durması , maziden gelen tarihi bir gelenek ve idealin ifadesiydi.Yasef Nassi’nin hareketi tıpa tıp Siyasal Siyonizm’in kurucularından olan Thedor Hertzl’in mücadelesini andırmaktadır.Her ikisi de dünyada Yahudiler üzerinde artan baskı ve zulüm sebebiyle Yahudi Devleti ve Filistin’le ilgili planlar geliştirmişlerdir.Yine her ikisi de, Osmanlı Devleti’nden , ona para ve diplomatik yardım vaadiyle Filistin’de ilkin “Muhtar Yahudi Yerleşimi” düşünmüşler, fırsat bulunca bunu “Bağımsız Yahudi Devleti”ne dönüştürmek istemişlerdir.

Yasef Nassi’de, Thedor Hertzl’e bir diğer benzerlik de Yahudiler’e yurt için sadece Filistin üzerinde durmamak olmuştur.Hertzl, Filistin’e alternatif olarak nasıl ki Arjantin ve Uganda üzerinde duracaksa Yasef Nassi de Akdeniz’deki adalar üzerinde durmuştur.Bu ilgi ve çabası sonucu, Sultan II.Selim’den 1566 yılında Osmanlı hakimiyetindeki Naksos Adaları Dukalığını almıştır.Burası için de Osmanlı Devleti’ne 40.000 duka kira veren Yasef Nassi, adalardan İtalyanları boşalttırmış, burada da kale duvarları inşa ettirerek Avrupa’da bilhassa İtalya’da Papa IV.Paul ve Papa Pius zamanında zulüm gören Yahudiler’i Naksos adalarına yerleşmeye davet etmiştir.Buraya adeta bir devlet özelliği vermiştir

Kubilay Kulaoglu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir